Privacybeleid

KINDSPECIFIEK hecht veel waarde aan de bescherming van uw/ jullie persoonsgegevens. In deze privacybeleid wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omgaan met persoonsgegevens.

Ik doe er alles aan om uw/ jullie privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. KINDSPECIFIEK houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van uw/ jullie persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw/ jullie persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als KINDSPECIFIEK ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw/ jullie persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van mijn privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Minderjarigen

Ik verwerk enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Waarom heb ik deze gegevens nodig

 • Ik ben wettelijk verplicht (in het kader van de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst, WGBO) om een dossier aan te leggen met uw kind zijn/haar persoonsgegevens als ik zorg aan uw kind verleen. Er is tevens sprake van een legitimatieplicht van hem/ haar.
 • Voor een optimale behandeling.
 • Voor eventuele communicatie met jullie zorgverzekeraar.
 • Om eventuele contact met u op te kunnen nemen.
 • Om eventuele contact op te kunnen nemen met jullie (huis)arts indien dit nodig is. Dit gebeurt alleen met jullie toestemming.

Hoe verkrijg ik deze gegevens

In principe verkrijg ik deze gegevens rechtstreeks van u. Het is ook mogelijk dat ik een verwijzing van uw (huis)arts ontvang met daarin jullie/ uw kind zijn/ haar gegevens. Voor de aanleg van mijn dossier kan een deel van de gegevens geverifieerd / aangevuld worden via officiële, betrouwbare bronnen. Denk hierbij aan Vecozo (voor het controleren van uw verzekering) en het SVBZ voor het controleren van uw persoonsgegevens zoals BSN, naam en adres.

Wie kan de gegevens inzien

De gegevens van uw kind worden vastgelegd in een elektronisch patiëntendossier (EPD).

Ik zal de verwijzer/ huisarts van uw kind op de hoogte stellen van de voortgang van de behandeling via (meerdere) rapportage(s). Tijdens onze eerste afspraak zal ik dit met u bespreken. U kunt aangeven of u hiermee akkoord gaat.

Behalve ik hebben ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, eventuele stagiaires en eventuele administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.

Ik verwerk jullie persoonsgegevens uitsluitend in het kader van mijn dienstverlening en de verplichtingen die daaruit voortvloeien. Ik verstrek jullie/ uw kind zijn/ haar gegevens dus niet aan derden voor marketing doeleinden o.i.d.

Ook worden patiëntgegevens niet aan naaste familie verstrekt. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de patiënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.

Beveiliging

Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo heb ik bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Ik hanteer een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Ik maak back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten

Verwerking van persoonsgegevens van patiënten of cliënten

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door KINDSPECIFIEK verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Patiëntgegevens vastleggen t.b.v. behandelproces;
 • Cliëntgegevens vastleggen t.b.v. trainingen

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De behandelovereenkomst of abonnement

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan KINDSPECIFIEK de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Gezondheidsgegevens;
 • Verzekeringsgegevens;
 • BSN;
 • ID of paspoortnummer

De persoonsgegevens worden door KINDSPECIFIEK opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst. 20 jaar bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Verwerking van persoonsgegevens van zorgverleners

Persoonsgegevens van zorgverleners worden door KINDSPECIFIEK verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitwisselen van patiëntgegevens t.b.v. de behandeling.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Verwijzing

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan KINDSPECIFIEK de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres;
 • Telefoon;
 • AGB

Uw persoonsgegevens worden door KINDSPECIFIEK opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst van de patiënt. 20 jaar bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan mij geeft kan ik aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maak ik gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de digitale dossiervoering (EPD);
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
 • Het verzorgen van de uitvraag van patiënttevredenheidsonderzoeken;
 • Het verwerken van declaraties of banktransacties;

Ik geef nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maak ik hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zal ik de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij mij opvraagt. In een dergelijk geval dien ik medewerking te verlenen en ben ik dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kan ik persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Ik verstrek geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke ik van u ontvangen heb. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door mij. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Ik kan u vragen om u te legitimeren voordat ik gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken.


Mag ik uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u hierover direct contact met mij op te nemen. Kom ik er samen met u niet uit dan vind ik dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van mijn privacybeleid nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens:

Adres:
KINDSPECIFIEK
Emmastraat 135
7513 BB Enschede

Email: info@kindspecifiek.nl

Telefoon: 06-41646941

Meer informatie over de AVG of over WGBO kunt u vinden op de volgende websites: